Quy trình triển khai hệ thống TyNyERP gồm 6 giai đoạn: 

GIAI ĐOẠN 1: TIẾP NHẬN YÊU CẦU

 • Khách hàng đưa yêu cầu, thông tin cần thiết liên quan đến dự án.
 • TyNy tổng hợp chi tiết yêu cầu, thống nhất thông tin, phân tích và đánh giá hiện trạng về quy trình hoạt động, cơ sở hạ tầng và dữ liệu của Khách hàng.

 

GIAI ĐOẠN 2: TƯ VẤN

 • TyNy tư vấn và thảo luận chi tiết cùng Khách hàng.
 • TyNy lập kế hoạch và đề xuất các phương án thực hiện.
 • Khách hàng lựa chọn và duyệt phương án triển khai cùng với dự toán ngân sách tương ứng.

 

GIAI ĐOẠN 3: XÂY DỰNG

 • TyNy tiến hành cấu hình, lập trình, tùy chỉnh lại chức năng và giao diện hệ thống cho phù hợp với yêu cầu về mô hình hoạt động, quy trình nghiệp vụ của Khách hàng.
 • Khách hàng duyệt và xác nhận Bản đặc tả kỹ thuật TyNyERP.

 

GIAI ĐOẠN 4: TRIỂN KHAI

 • TyNy thực hiện triển khai hệ thống, cài đặt module, tùy chỉnh giao diện, tích hợp dữ liệu cho Khách hàng.
 • Khách hàng tiếp nhận tài liệu hướng dẫn, tham gia các buổi đào tạo kỹ thuật và huấn luyện sử dụng từ TyNy. 

 

GIAI ĐOẠN 5: KIỂM THỬ

 • Chạy thử TyNyERP nhằm kiểm tra, bảo đảm thực tế hệ thống hoạt động ổn định và an toàn dữ liệu.
 • Khách hàng nhập liệu thật, sử dụng các chức năng đã tùy chỉnh theo yêu cầu để vận hành công việc hàng ngày.

 

GIAI ĐOẠN 6: BÀN GIAO

 • Khách hàng nhận bàn giao toàn bộ hệ thống/cài đặt hệ thống lên máy chủ và nghiệm thu dự án.
 • TyNy hỗ trợ và bảo hành/bảo trì hệ thống cho khách hàng sau nghiệm thu.