Ngôn ngữ   

Điện thoại tư vấn
0987654321

     

Tài liệu trực tuyến

Kế toán tài chính

Thanh toán lương

Bất cứ khi nào bạn muốn thanh toán lương cho nhân viên bạn chỉ việc truy cập vào menu Kế toán > Trả lương > Thanh toán lương và tạo mới một Thanh toán lương (Salary Payment).